StartpaginaActiviteitenAlgemene ledenvergadering 2017

AGENDA
Opening
Mededelingen
Jaarverslag activiteiten 2016
Ontwikkeling vereniging 2016
Ledenaantal
Financieel
Kascontrolecommissie
Bestuurssamenstelling
Verenigingsactiviteiten 2017
Rondvraag en afsluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering, maandag 13 maart 2017,
aanvang 19.30 uur in Gemeenschapshuis Wijnandsrade

Aanwezig
: 31 leden, inclusief bestuur.
Afgemeld: 20 leden, te weten: T. Bindels, F. Cortenraad, J. L’Ortye, dhr. en mw. Brongers, P. v.d. Veen, mw. T. Senden, P. Stassen, H. Kuijpers, M. Wagenaar, J. Aretz, R. Heuts,
Z. Muijtjens, dhr. en mw. Berger, A. van Hattum, dhr. Janssen (Brunssum), K. Goessens-Schrijen en M. Jansen.

1. Welkom en opening
Wilfried Dabekaussen heet als voorzitter eenieder van harte welkom. Vooreerst vraagt hij om een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden in het afgelopen verenigingsjaar 2016, te weten: mw. Mia Meessen-Knubben op 6 januari, dhr. Nic Troisfontaine op 25 januari, dhr. Mario Bemelmans op 6 februari, dhr. Gerrit Driessens op 17 maart, mw. Els Gerards-Peters op 3 juni en dhr. Albert Driessen 21 oktober, dhr. Guus Schrijvers op 26 oktober en dhr. Wiel Hupperichs op 6 november. Tevens worden herdacht de leden die in het lopende jaar 2017 zijn overleden, te weten: dhr. Zef Portz op 2 januari, dhr. Hub Bemelmans 8 januari en mw. Lies Erens-Curfs op 4 maart.
Conform de regeling “Lief en Leed” heeft het bestuur telkens adequaat actie ondernomen.

De voorzitter deelt verder mede dat ons lid van het Algemeen Bestuur, Karien Goessens-Schrijen, ieder moment kan bevallen van haar eerste kind. (nagekomen bericht: 1 dag later,op 14 maart, is Karien bevallen van haar dochtertje Catootje).

Eind 2016 telde onze vereniging 234 leden. In het voorjaar van 2017 hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld.

2. Mededelingen en ingekomen stukkenOp maandag 13 maart is een email ontvangen van dhr. Pierre Snijders m.b.t. de invulling van de agenda en voortgang van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De secretaris heeft ter vergadering bevestigd dat, naar aanleiding van een aantal opmerkingen, het draaiboek van deze vergadering zal worden aangepast. Daarnaast zal binnen het Dagelijks Bestuur DB) aandacht worden besteed aan de overige aandachtspunten.De secretaris heeft van Wiel Oehlen het bericht ontvangen dat voor Bulletin 59 de deadline is vastgesteld op 15 mei 2017. Leden worden verzocht tijdig hun artikelen (incl. foto’s) in te leveren;
De Koninklijk Erkende Fanfare St. Caecilia viert van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni haar 125-jarig jubileumfeest in en rondom Kasteel Wijnandsrade. Onze vereniging zal uiteraard acte de presence geven.

3. Verslag jaarvergadering 14 maart 2016
Het verslag is in de vergaderruimte beschikbaar;De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op dit verslag. Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter bedankt de notulist voor de verslaglegging. Het verslag wordt voor akkoord verklaard.

4. Jaarverslag 2016
De secretaris geeft een beknopt overzicht van de in het jaar 2016 gehouden activiteiten:Terugblik Algemene Ledenvergadering met als hoogtepunten, het benoemen van 2 personen tot erelid van de vereniging, te weten: Mariska Jansen vanwege haar spontane medewerking bij de overdracht van de enorme collectie foto’s en boeken van haar vader en oud-voorzitter Jan Jansen zaliger. Tevens viel deze eer te beurt aan Harrie Kuijpers die bezig is om het fotobestand van Jan Jansen te archiveren en toegankelijk te houden voor latere generaties. Behorend bij het erelidmaatschap ontvingen beiden een oorkonde;Thema tijdens de ALV 2016: Opkomst en ondergang van de steenkolenmijnen in Limburg, met het boek van Marcia Luyten “Het Geluk van Limburg” als uitgangspunt. Deze lezing, met optredens door Jack Vinders, werd door 208 personen bezocht!Dodenherdenking op 4 mei, met gebedsdienst in de St. Stephanuskerk, gevolgd door een stijlvolle herdenking bij de oorlogsplaquette;Op zondag 3 mei vond de 143e pelgrimage naar de Basiliek van Sittard plaats. Om 5.45 uur vertrokken de 22 deelnemers vanaf het Kerkplein in Wijnandsrade. Na de 16 kilometer lange voettocht ging het in processie naar de basiliek;
Zilveren priesterjubileum pastoor Jos L’Ortye op 22 mei. Hij was ruim 8 jaar een toegewijd parochieherder voor onze gemeenschap. Onze vereniging was ruim vertegenwoordigd op de receptie;
Vrolijk bezoek uit Hulsberg. Op 18 juli bezochten de gRoepen 1, 2 en 3 van de basisschool Hulsberg het kasteel, met uitleg over de historie en vroegere bewoners;
De Isidorus-Gerardusroute naar Wittem was een wandeling van 16 km voor de echte doorzetters. Regen kon hen niet deren. De beloning was een prachtig landschap over heuvels en dalen. In 2017 wordt deze tocht gehouden op woensdag 7 juni, vertrek: 09.00 aan de Isidoruskapel in Swier;
Schooltuin “’t Paradijsje” is een initiatief van onze vereniging, in samenwerking met de basisschool. Bijzonder bij de vrijwilligers is de enthousiaste deelname van 6 asielzoekers/ statushouders;
Poëziewandelingen Wijnandsrade: Inmiddels zijn 2 routes gerealiseerd. Op 17 april vond op kasteel Wijnandsrade de officiële opening plaats door burgemeester Schmalschläger. Inmiddels is een begin gemaakt met de realisatie van een 3e route via Swier;
Trofee van Pater van der Zee. Het is een jaarlijkse opstelwedstrijd voor de leerlingen van groep 8 van de basisschool, gericht op de cultuur en geschiedenis van het dorp. Dit jaar was de focus gericht op de beroemde collectie van pater Wasmann. De winnaar van deze opstelwedstrijd was Bart Thomassen;
Project digitaliseren historische foto’s: Inmiddels heeft ons bestuurslid Hubert Gerards al duizenden foto’s gedigitaliseerd. Zo willen we uniek beeldmateriaal bewaren voor ons nageslacht;
Met een dubbele editie 57/58 beleefde het Bulletin dit jaar de 35e jaargang. De vele kleurenfoto’s waren een aanwinst voor het blad. Inmiddels is een sponsorcommissie gevormd die de continuïteit van het Bulletin moet waarborgen. De inzet van de redactieraad verdient een compliment;
Open Monumentendag 2016 werd gehouden op 11 september en had als thema “Iconen en symbolen”. Onze vereniging gaf tekst en uitleg in de monumentale kerk van Wijnandsrade;

5. Bestuurssamenstelling
Conform het rooster van aftreden zijn aftredend en herkiesbaar van het Dagelijks Bestuur: Wilfried Dabekaussen en van het Algemeen Bestuur: Esther Steins, Math Marell en Karien Goessens-Schrijen. Alle genoemde personen hebben zich herkiesbaar gesteld. De voorzitter stelt vast dat, zowel schriftelijk, als ter vergadering, zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. Genoemde bestuursleden worden vervolgens met algemene stemmen herkozen.
Thei Bindels heeft aangegeven om gezondheidsredenen per datum vergadering te zullen stoppen als bestuurslid.

De voorzitter vraagt extra aandacht voor het feit dat Jack Jetten heeft aangegeven zijn functie als lid en vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur, per datum vergadering te willen wijzigen naar lid van het Dagelijks Bestuur. Zijn taken bij het Bulletin wil hij ongewijzigd voortzetten. Wilfried prijst de veelzijdige inzet van Jack tot nu toe en geeft een overzicht van de vele functies die hij in het verleden heeft vervuld. Als blijk van dank wordt hem een boekenbon overhandigd en ontvangt zijn echtgenote Octavie een mooie bos bloemen. Tot slot van dit ceremonieel mag Jack van alle aanwezige leden een stevig applaus in ontvangst nemen.

6. Verslag kascontrolecommissie en benoemen nieuwe commissie 2016
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Lambert Driessen en Math Marell heeft op 11 maart 2017, in aanwezigheid van de penningmeester, de financiële bescheiden over 2016 onderzocht en in orde bevonden. Alle bescheiden (de balans, exploitatieoverzicht, de saldi van de bankrekeningen en kasgelden) waren keurig geordend en de begin- en eindsaldi waren correct in de jaarrekening verwerkt.

7. Verlenen van decharge aan bestuur
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beheer over het boekjaar 2016. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie voor het degelijke werk dat is geleverd en aanvaardt het dechargeren van het bestuur door de vergadering met dank. De kascontrolecommissie zal in 2017 bestaan uit Riek Meijers (1e jaar) en Lambert Driessen (2e jaar). Math Marell wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet gedurende de afgelopen 2 jaar.

8. Exploitatierekening 2016
De aanwezige leden hebben inzage in de exploitatierekening 2016. Uit een overzicht op hoofdlijnen van bezittingen en schulden blijkt onze heemkundevereniging iets in te teren maar nog steeds financieel gezond.

9. Begroting nieuw verenigingsjaar
De penningmeester heeft een begroting 2017 opgesteld en daarover toelichting verstrekt.
Vragen uit de vergadering zijn naar tevredenheid beantwoord.

10.Toekomstige activiteiten 2017 en suggesties van ledenPoëziewandelroute, officiële opening op zondag 17 april, 14.00 uur in het kasteel;Bedevaart Sittard zondag 1 mei, vertrek 05.45 uur, dorpsplein;
Dodenherdenking woensdag 4 mei, aanvang 18.00 uur;
Isidorus-Gerardusroute, woensdag 7 juni, vertrek 09.00 uur bij Isidoruskapel Swier;
Excursie naar Trier, zaterdag 13 mei, vertrek 09.00 uur, thuiskomst: 19.00 uur;
In 2017 wordt op zaterdag 20 en zondag 21 mei een Kunstroute gehouden in en rondom Wijnandsrade;
Harrie Kuijpers deelt mede dat 2017 is uitgeroepen tot het jaar van “Kruizen en Kapellen”. Wellicht een mooi thema voor onze vereniging.

11. Kunstroute 2017
De vorige editie in 2012 was een groot succes. Derhalve wordt op zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 wederom een kunstroute gepland. Een groot aantal kunstenaars heeft zich inmiddels aangemeld voor deelname.
Witregel invoegen

12.Poëziewandelroute
In het voorjaar van 2017 zal de officiële opening plaatsvinden van de 3e Poëzieroute richting Swier. Leden en media zullen tijdig worden geïnformeerd.

13.Schooltuin “’t Paradijsje”
De heemkundevereniging heeft in de opbouwfase een wezenlijke bijdrage geleverd in het tot stand komen van dit unieke project. Inmiddels is de schooltuin in 2016 als stichting verder gegaan en is er een stichtingsbestuur gevormd, bestaande uit een onafhankelijk Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur waarin de directeur van de school en de voorzitter van onze vereniging zitting hebben.

14. Excursie naar Trier
Deze vindt plaats op zaterdag 13 mei 2017. De deelnemers wordt een gevarieerd programma aangeboden, waarbij ook niet-leden welkom zijn. Op het programma staat een bezoek aan het historisch centrum, een bezoek aan het graf van Pater Eberschweiler en (optioneel) een bezoek aan het Romeins badhuis. De kosten bedragen voor leden € 15,-- en niet leden € 20,--, inclusief een kop koffie. Vervoer geschiedt per touringcar.
Vertrek in Wijnandsrade om 09.00 uur, Thuiskomst om ± 19.00 uur. Maximaal aantal deelnemers: 50 personen.

15.Rondvraag
Pierre Snijders wil graag vermelden dat hij deze vergadering veel beter vond dan vorig jaar. Ook de toezegging van het bestuur dat zijn overige opmerkingen volledige aandacht zullen krijgen stemt hem tot tevredenheid.

16.Sluiting vergadering en thema 2017.
Om 20.15 uur sluit de voorzitter het officiële deel van de vergadering en nodigt de leden uit om, na een korte pauze, een lezing met diapresentatie bij te wonen, met als thema:

“Van Esjelegoonsdig tot Poasje”.
Gebruiken rond Pasen zijn voor ons vanzelfsprekend, maar waarom eten we paaseieren? Wat is vasten? Wie kent nog het passieverhaal? Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond Pasen worden in volksverhalen al eeuwen verteld. Het lukte Volkskundig bureau NostalNu deze avond alle raadsels te ontwarren. Mensen die niet (meer) in de paashaas geloofden werden bekeerd! Mevrouw Annie Schreuders-Derks kreeg met haar uitleg, vol humor en kwinkslagen, een luid applaus.

----------------------------------------------------

Notulist:
Jo Luijten, secretaris
21 maart 2017